Biosilgas

Energetska kaskada → bolja fermentacija → veća stabilnost silaže→ smanjeni gubici→ više biomase dostupne za metanogenezu → stabilizacija prinosa metana

metanProizvodnja metana je poslednji korak u nizu karika koje vam omogućavaju da u potpunosti iskoristite biomasu kao resurs. Pravilno vođenje procesa od početnih koraka pa do poslednjih obezbediće maksimalnu energetsku efikasnost zahvaljujući maksimalnom prinosu metana u toku metanogeneze.

PNi masa ni energija se ne mogu uništiti, mogu samo prelaziti iz jednog oblika u drugi. Problem predstavlja kako usmeriti transformaciju u željenom pravcu? Kod spontanog razvoja mikroflore često dolazi do loše fermentacije, što znači da se zanačajan deo mase, pored metana, pretvara u druge oblike kao što su toplota, ugljen-dioksid, vodonik i sl. Svi ovi oblici predstavljaju u slučaju proizvodnje biogasa gubitke jer se rasipaju u životnu okolinu. U proizvodnji biogasa energetska efikasnost, znači pre svega, maksimalno izvlačenje energije iz raspoložive biomase, što predstavlja osnov za ekonomski uspeh kompanije. Suštinski, troškovi u proizvodnji biogasa mogu se umanjiti za oko 75% uz pravilno iskorišćenje biomase.

Osnov za kvalitetnu metanogenezu su tri stvari: upotreba starter kulture, potencijal biomase koja se koristi i tehnika fermentisanja.

Biosilgas je starter sa kojim počinje energetska efikasnost u proizvodnji gasa. Biosilgas je miks bakterijskih sojeva koji svojim sinergističkim dejstvom smanjuju gubitke mase usmeravajući fermentaciju u pravom smeru, obezbeđujući na taj način maksimalno moguću metanogenezu.

biomasa

Mikroorganizmi koji učestvuju u siliranju biomase namenjene proizvodnji gasa su podeljeni u dve kategorije:

 • Laboratorijski inokulanti koji podspešuju zakišeljavanje supstrata, vode borbu protiv štetnih mikroorganizama, drže energiju silaže dostupnom za proizvodnju biogasa
 • Štetni mikroorganizmi koji dovode do transformacije biomase u različite oblike energije i na taj način smanjuju proizvodnju biogasa.

Primenom biosilgas-a zaustavićete razgradnju biomase od strane štetnih mikroorganizama i sprečiti nepotrebno rasipanje energije!

EPravilna i homogena raspodela inokulanta prilikom siliranja dovešće do:

 • Pravilne mlečnokiselinske fermentacije
 • Eliminisanje truleži
 • Obogatiće raspoloživu energiju za rast metanogenih bakterija, a samim tim će ubrzati i pospešiti produkciju metana.

Biosilgas će omogućiti:

 • Brzo zakišeljavanje i dostupnost biomase
 • Zaustavlja kvarove
 • Dostupne hranljive materije prilagođava potrebama metanogenih bakterija
 • Očuvana biomasa na kraju procesa
 • Termička stabilnost nakon otvaranja silosa
 • Veća proizvodnja metana po jedinici biomase zbog smanjenih gubitaka
 • Veća dostupnost izvora ugljenika za metanogene bakterije.

energy

 

Biosilgas će sprečiti:

 • Razvoj klostridija
 • Oslobađanje amonijaka
 • Razvoj kvasaca i plesni (izostanak produkcije buterne kiseline)
 • Porast temperature u toku fermentacije i nakon otvaranja silosa

Biosilgas uvećava:

 • Energetsku efikasnost
 • Ekonomsku dobit

1Eksperimentalna ispitivanja sprovedena na Univerzitetu u Milanu prilikom kojih je vršeno poređenje inokulisane biomase u odnosu na kontrolu pokazala je sledeće prednosti u toku fermentacije i nakon otvaranja silirane biomase.rolex replicas
world of watches
daytona rolex